Nastasia's Profile

Age Range: 30-39  |  Joined: March 2003

Hinesville, Georgia

Friends of Nastasia

More About Nastasia

I love to travel to...
Prague, Krakow, Boston
It's my dream to travel to...
Paris, Copenhagen, London