Culture Plaza Hotel Zhejiang

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


38 Wen Er Road, Hangzhou, China 310012
+86 (571) 88825888
Show More Info
Culture Plaza Hotel Zhejiang Photo, Hangzhou, China

User Reviews


A Library Hotel
A Library Hotel