Hotel Novotel Mumbai

Avg. User Rating:


Balraj Sahani Marg, Juhu Beach, Mumbai 400049
022 6693 4444
Show More Info
Hotel Novotel Mumbai Photo, Mumbai, India

User Reviews


Much more than I expected
Much more than I expected