The Chen Clan Ancestral Temple (Chen Jia Ci)

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


En Long Ji Road / Chen Jia Ci Metro, Guangzhou, China
Show More Info
The Chen Clan Ancestral Temple (Chen Jia Ci) Photo, Guangzhou, China

User Reviews


The Chen Clan Ancestral Temple (Chen Jia Ci)
The Chen Clan Ancestral Temple (Chen Jia Ci)