Orugoru Dou Shops and Museums

From $ -1 per night

Avg. User Rating:


4-1 Sumiyoshicho, Otaru-shi, Hokkaido, Japan
Show More Info
Orugoru Dou Shops and Museums Photo, Hokkaido, Japan

User Reviews


Orugoru Dou. Otaru
Orugoru Dou. Otaru